Codi Étic

Som – Fundació Catalana Tutelar treballa des del 1987 per l’acompliment de la seva Missió: tenir cura i protecció, com a tutor, curador, o alguna altra forma jurídica, de les persones amb discapacitat intel·lectual amb la capacitat modificada, dins l’àmbit de Catalunya, vetllant perquè els seus drets com a persones siguin respectats i la seva qualitat de vida sigui millorada.
Per dur a terme aquesta missió realitza, fonamentalment, les tasques següents:
TUTELA I CURATELA i altres formes jurídiques de persones amb discapacitat intel·lectual sense família o amb una família que no se’n pot fer càrrec, amb la capacitat modificada judicialment. Per entrar a fer una reflexió sobre l’ètica, hem de partir de la base que el comportament ètic dels ciutadans/es ha de ser el que es desprèn dels drets i de la dignitat de la persona humana.
I en el cas d’una Entitat com la nostra en la qual tutelem persones amb la capacitat modificada judicialment, aquesta preocupació ètica ha de ser un component essencial de la nostra feina en relació amb les persones discapacitades que tutelem i, també, amb la societat.
Per a l’elaboració d’aquest Codi ètic, la Fundació s’ha inspirat en estudis de la “American Association on Mental Retardation” i en el Codi ètic de la Fundació Malalts Mentals, entre d’altres.
1. codi ètic
Aquest codi està basat en l’ètica de mínims que requereix una societat pluralista, d’inspiració cristiana: la del respecte pels drets humans bàsics de llibertat, igualtat i solidaritat.
Que es concreta en:
Fidelitat a la missió: Totes les activitats que es desenvolupin han d’estar encaminades a aconseguir la millora de la qualitat de vida de les persones amb discapacitat intel·lectual.
Eficiència – professionalitat: Capacitat d’obtenir uns bons resultats en la gestió dels objectius de l’Entitat amb els recursos disponibles i l’equip humà existent. L’objectiu és aconseguir el màxim nivell de disponibilitat i d’atenció als usuaris.
Austeritat: Atès que es parteix d’uns recursos limitats, aquests han de ser administrats des del punt de vista d’obtenir el màxim acompliment dels objectius proposats.
Austeritat no vol dir treballar amb recursos insuficients, perquè si el més important és aconseguir una bona qualitat, malgrat treballar amb criteris d’austeritat, allò prioritari serà sempre la qualitat del servei, que projectarà la imatge tècnica de la FCTA. Transparència: Els comptes, patrimoni i administració general de l’Entitat han de ser rigorosos i acomplir sempre els principis generals comptables i s’han de donar a conèixer regularment als òrgans pertinents (Protectorat, Administració, Fiscalia, etc.) de manera que la societat pugui tenir plenes garanties de la tasca realitzada.
2. codi ètic respecte a les persones tutelades
Respecte a les persones amb discapacitat intel·lectual: Considerant-les un valor en si mateixes i amb tots els valors que tinguin, ja que, “cada persona amb discapacitat intel·lectual és un ésser humà complex amb limitacions intel·lectuals i adaptatives, capacitats i limitacions psicològiques i emocionals, estat físic i de salut, etiologia de la condició i peticions ambientals úniques”. Malgrat la seva capacitat modificada són subjectes de drets, que han d’exercir amb la major amplitud possible, i els tutors han de ser respectuosos, al màxim, en el desenvolupament de la seva personalitat.
Com a tutors hem d’animar els nostres pupils a realitzar eleccions per si mateixos, fins i tot en aquells aspectes en els quals com a tutors tenim el deure d’intervenir.
Es necessari un control judicial que garanteixi el correcte exercici de la tutela i eviti els abusos o violacions dels drets individuals; aquest control ha de ser suficientment flexible com per permetre al tutor donar resposta a les necessitats diàries de la persona tutelada de manera efectiva.
S’ha de mantenir la vigilància davant la possible modificació o recuperació de la capacitat, amb independència del que la sentència judicial hagi disposat i de l’obligació de promoure el millor desenvolupament del pupil.
Exercici de la tutela: Si bé l’exercici de la tutela constitueix un tot únic, considerem que comprèn dues gran dimensions: la dimensió personal i la dimensió patrimonial. Ambdues són importants, però la dimensió patrimonial, és a dir, el conjunt d’activitats relacionades amb l’administració dels béns de la persona tutelada, ha d’estar supeditada a la dimensió personal de l’exercici de la tutela.
2. 1.- La dimensió personal: Per a Som – Fundació Catalana Tutelar, sent una persona jurídica, encara que especialitzada, la dimensió personal de l’exercici de la tutela adquireix un relleu especial i planteja una atenció permanent. Això es així perquè l’atenció d’una persona incapacitada exigeix, principalment afecte i atenció personal i és justament la condició impersonal, abstracte i més aviat llunyana d’una Fundació, la que comporta dificultats més grans a l’hora d’exercir-la amb proximitat i sensibilitat humana.
2.2.- La dimensió patrimonial: Forma un tot en l’exercici de la tutela, malgrat que moltes vegades sigui de poca importància no s’ha de descuidar la seva eficient, detallada i rigorosa administració. Els criteris inspiradors de la dimensió patrimonial de l’exercici de la tutela són els següents:
Totes les operacions i decisions d’administració dels béns s’adoptaran en l’únic i exclusiu benefici de la persona tutelada.
Els patrimonis de cada persona tutelada, independentment de la seva magnitud, estaran individualitzats i s’administraran de forma personalitzada.
Es farà partícip a la propia persona tutelada de les decisions, sempre que la sentència ho permeti, en l’administració dels seus béns, passant esgraonadament de petites decisions a d’altres més complexes.
2.3.- Els serveis i recolzaments: Som – Fundació no presta els serveis residencials, laborals, educatius etc., i no ho fa perquè entenem que el millor exercici de la tutela exigeix del tutor la suficient independència per actuar com a usuari informat i exigent cap als serveis que es presten a les persones tutelades. Aquesta independència seria molt difícil d’aconseguir si com a fundació ens dediquéssim, a més de l’exercici de la tutela, a la prestació dels esmentats serveis, ja que en aquest cas seríem alhora jutge i part, com passa a vegades amb els directors dels centres.
Com a fundació optem per ser consumidors dels serveis que presten les entitats públiques o privades. Com a consumidors entenem que la provisió de serveis destinats a les persones amb discapacitat ha d’estar compromesa amb la qualitat, que s’ha d’articular amb una sèrie de principis basats en valors, tals com la inclusió, la individualitat, el respecte, la dignitat, etc. i que es fonamenti, principalment, en la satisfacció dels usuaris i en un compromís de millora continuada.
Entenem que els serveis i recolzaments són de qualitat quan són dissenyats amb el màxim control i participació per part dels propis individus, els seus familiars o tutors. Són acceptables per les persones sense discapacitat intel·lectual. Són subministrats en llocs on qualsevol persona estaria disposada a viure o utilitzar. Són individuals i rellevants vers les necessitats de les persones. Canvien quan les necessitats de les persones canvien. Ajuden les persones a desenvolupar la màxima independència. Respecten la dignitat i la privacitat dels individus. Tenen un adequat suport econòmic. Així des de Som – Fundació es treballarà de manera cooperativa amb les diverses institucions i persones que tenen alguna responsabilitat cap a les persones tutelades. Cal establir una comunicació fluida, que es concreti, com a element i eina essencial, en un Pla individualitzat de Servei.
Concreció del Codi ètic dins de l’organització de Som – Fundació catalana tulelar.
L’organització de Som – Fundació catalana tulelar es configura en tres nivells diferents, que són els següents:
1. Patronat
2. Equip professional
3. Els voluntaris
1.Participació i responsabilitat dels membres del Patronat en la definició i aplicació del codi ètic.
El Patronat ha d’integrar el codi ètic en la reflexió sobre la definició i compliment de la missió, així com en l’elaboració dels Plans d’Actuació, que configuren l’espina dorsal de l’Entitat.
Obtenció de recursos. El Patronat ha de garantir:
L’autonomia de l’Entitat: Diversificació en l’obtenció de recursos. La coherència amb les pròpies finalitats. Els excedents hauran de destinar-se a les activitats que corresponen a l’acompliment dels objectius o finalitats fundacionals. El Patronat haurà de projectar la imatge de l’Entitat.
2.L’equip professional i el codi ètic
L’equip professional s’ha d’encarregar de la gestió de l’Entitat basant-se en els criteris següents:
EFICIÈNCIA-PROFESSIONALITAT-HUMANITAT: Aquests tres conceptes han de marcar un estil de treball propi de la nostra cultura organitzativa. Pels criteris esmentats en l’ètica intrínseca és bàsic que la nostra Entitat faci una feina de qualitat amb els recursos disponibles i alhora que tingui en compte que treballa amb persones amb discapacitat intel·lectual, per tant, no pot haver-hi una relació d’eficàcia freda i distant, sinó que, al contrari, de to humà i d’atenció als objectius proposats i als resultats a obtenir.
CONFIDENCIALITAT. El respecte als drets de les persones amb discapacitat intel·lectual i a les famílies que ens han encomanat una tutela futura obliga a mantenir una informació confidencial d’aquells aspectes que afecten les limitacions de les persones tutelades i, en especial, tot allò que fa referència a la seva discapacitat, la seva situació social i el seu patrimoni.
GESTIÓ PARTICIPATIVA I TREBALL D’EQUIP. L’equip professional haurà de col·laborar, en la mesura de les seves atribucions, en la redacció, aplicació i avaluació tant del codi ètic com dels plans de gestió, incorporant-hi els aspectes que sorgeixin de la seva experiència de treball diari.
AUTOAVALUACIÓ. Potenciar en l’equip l’anàlisi i la revisió periòdica de la tasca duta a terme per part de cadascun dels seus membres.
3.Les persones voluntàries
La raó de ser de les persones voluntàries en una organització es basa en la seva identificació amb la missió o finalitats de l’Entitat, per tant, la seva col·laboració voluntària s’ha de fomentar amb un bon nivell: d’INFORMACIÓ, DE LES TASQUES A DESENVOLUPAR, de FORMACIÓ adequada al lloc i responsabilitat, de RECOLZAMENT ORGANITZATIU a la seva col·laboració. Quant a les persones voluntàries, la seva tasca en la Som – Fundació Catalana Tutelar consisteix a fer el seguiment i suport a les persones tutelades. La seva tasca ha de ser un compromís per establir una relació personal individualitzada, càlida i propera amb les persones amb discapacitat intel·lectual que, de mutu acord, Som- Fundació els assigni.
La seva actuació es basa en el seu compromís i sensibilitat sobre els drets, interessos i necessitats del tutelat, amb el recolzament de Som – Fundació, com si fossin els seus propis.
Aquest compromís i sensibilitat els ha de portar a una implicació activa en tot el que afecta a la vida de les persones tutelades, a compartir sentiments i inquietuds, a encoratjar els seus avenços, a promoure les seves capacitats per la presa de decisions, etc.., mantenint amb elles una relació de càlid afecte, sense exigir correspondència per la seva part.
El manteniment d’aquesta implicació exigeix, d’una banda, tenir programes eficients que garanteixin una adequada supervisió, recolzament i reconeixement de la decisiva contribució que l’actuació de les persones voluntàries suposa per a la millora de la qualitat de vida de les persones tutelades i, de l’ altra, en el compromís dels membres dels òrgans de govern i del personal de Som – Fundació.
AVALUACIÓ I REVISIÓ DELS PRINCIPIS ÈTICS
Si bé es necessari el codi ètic bàsic de Som – Fundació Catalana Tutelar per a la realització de la seva tasca fundacional, és molt necessari anar-lo revisant, dins del marc del Pla d’Actuació, per adaptar-lo a les noves necessitats socials que vagin sorgint.
Barcelona, desembre de 2008